LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG KHU DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KINH TẾ DỰ ÁN SƠN PHÚC VICTORY BẮC KẠN