LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA VPBANK VÀ MINH BẢO GROUP