BUỔI TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP CỦA CĐT MINH BẢO GROUP CÙNG TẬP ĐOÀN LỘC SƠN HÀ VÀ NGÂN HÀNG CỦA DỰ ÁN SƠN PHÚC VICTORY BẮC KẠN